Privacy Policy

Deze website verzamelt enkele persoonlijke gegevens van zijn gebruikers.

Eigenaar van de Data Privacy

Dolomieten Vakantie - Via Dante, 20 - Auronzo di Cadore 32041 (BL)

Eigenaar e-mailadres: info@dolomiteshholidays.com

Soorten van de verzamelde gegevens

Onder de persoonlijke gegevens die door deze website worden verzameld, onafhankelijk of via derden, zijn er: cookies, gebruiksgegevens, naam, achternaam, land en e-mailadres.

Volledige informatie over elk type verzamelde gegevens vindt u in de specifieke delen van dit privacybeleid of via specifieke informatieteksten die worden weergegeven voordat de gegevens worden verzameld.
Persoonlijke gegevens kunnen vrijelijk door de gebruiker worden verstrekt of, in het geval van gebruiksgegevens, automatisch worden verzameld bij het gebruik van deze website.
Tenzij anders vermeld, zijn alle gegevens die door deze website worden gevraagd, verplicht. Als de Gebruiker weigert deze mee te delen, kan het voor deze Website onmogelijk zijn om de Dienst te verlenen. In gevallen waarin deze website aangeeft dat bepaalde gegevens optioneel zijn, staat het gebruikers vrij om dergelijke gegevens niet mee te delen, zonder dat dit gevolgen heeft voor de beschikbaarheid van de dienst of de werking ervan.
Gebruikers die twijfels hebben over welke gegevens verplicht zijn, worden aangemoedigd contact op te nemen met de eigenaar.
Elk gebruik van cookies - of andere trackingtools - door deze website of door de eigenaren van services van derden die door deze website worden gebruikt, tenzij anders aangegeven, heeft als doel om de door de gebruiker gevraagde service te leveren, naast voor de aanvullende doeleinden die worden beschreven in dit document en in het Cookiebeleid, indien beschikbaar.

De Gebruiker is verantwoordelijk voor de Persoonsgegevens van derden die zijn verkregen, gepubliceerd of gedeeld via deze Website en garandeert het recht te hebben om deze te communiceren of te verspreiden, waardoor de Eigenaar wordt bevrijd van elke aansprakelijkheid jegens derden.

Modus en plaats van verwerking van de verzamelde gegevens

Verwerkingsmethoden

De Controller neemt gepaste veiligheidsmaatregelen om ongeoorloofde toegang tot, openbaarmaking, wijziging of vernietiging van Persoonsgegevens te voorkomen.
De verwerking wordt uitgevoerd met behulp van IT- en / of telematica-instrumenten, met organisatorische methoden en met logica die strikt verband houdt met de aangegeven doeleinden. Naast de gegevensbeheerder kunnen in sommige gevallen andere onderwerpen die betrokken zijn bij de organisatie van deze website (administratief, commercieel, marketing, juridisch, systeembeheerders) of externe onderwerpen (zoals externe technische dienstverleners, postkoeriers) toegang hebben tot aan de Data., hostingproviders, IT-bedrijven, communicatiebureaus) ook, indien nodig, aangesteld als gegevensverwerkers door de gegevensbeheerder. De bijgewerkte lijst van managers kan altijd worden opgevraagd bij de gegevensbeheerder.

Rechtsgrondslag van de verwerking

De Houder verwerkt Persoonsgegevens met betrekking tot de Gebruiker in het geval een van de volgende voorwaarden bestaat:

 • de gebruiker toestemming heeft gegeven voor een of meer specifieke doeleinden; Opmerking: in sommige rechtsgebieden kan de Eigenaar geautoriseerd zijn om Persoonsgegevens te verwerken zonder de toestemming van de Gebruiker of een van de hieronder vermelde rechtsgrondslagen, zolang de Gebruiker geen bezwaar maakt ("opt-out") deze behandeling. Dit is echter niet van toepassing als de verwerking van Persoonsgegevens wordt geregeld door Europese wetgeving met betrekking tot de bescherming van Persoonsgegevens;
 • de verwerking is noodzakelijk voor de uitvoering van een contract met de Gebruiker en / of de uitvoering van precontractuele maatregelen;
 • de verwerking is noodzakelijk om een ​​wettelijke verplichting na te komen waaraan de gegevensbeheerder is onderworpen;
 • de verwerking is noodzakelijk voor de uitvoering van een taak die wordt uitgevoerd in het algemeen belang of voor de uitoefening van het openbaar gezag door de houder;
 • de verwerking is noodzakelijk voor het nastreven van het rechtmatige belang van de eigenaar of derden.

Het is altijd mogelijk om de eigenaar te vragen om de concrete wettelijke basis voor elke behandeling te verduidelijken en in het bijzonder om te specificeren of behandeling is gebaseerd op de wet, voorzien in een contract of nodig is om een ​​overeenkomst te sluiten.

plaats

De gegevens worden verwerkt in het operationele hoofdkwartier van de Data Controller en op een andere plaats waar die betrokken zijn bij de behandeling zich bevinden. Neem voor meer informatie contact op met de eigenaar.
De persoonlijke gegevens van de gebruiker kunnen worden overgedragen aan een ander land dan dat waarin de gebruiker zich bevindt. Voor verdere informatie over de verwerkingssite kan de gebruiker verwijzen naar de sectie over de verwerking van persoonlijke gegevens.

U hebt het recht informatie in te winnen over de rechtsgrondslag voor de overdracht van gegevens buiten de Europese Unie of naar een internationale organisatie van internationaal publiekrecht of bestaande uit twee of meer landen, zoals de VN, alsmede met betrekking tot de veiligheidsmaatregelen die door de houder van persoonsgegevens zijn genomen om de gegevens te beschermen.

Als een van de hierboven beschreven overdrachten plaatsvindt, kan de gebruiker naar de respectieve secties van dit document verwijzen of informatie bij de gegevensbeheerder opvragen door contact met hem op te nemen op de openingsdatum.

Bewaartermijn

De gegevens worden verwerkt en opgeslagen voor de tijd die nodig is voor de doeleinden waarvoor ze zijn verzameld.

daarom:

 • Persoonlijke gegevens die worden verzameld voor doeleinden die verband houden met de uitvoering van een contract tussen de eigenaar en de gebruiker, worden bewaard totdat de uitvoering van het contract is voltooid.
 • Persoonsgegevens die worden verzameld voor doeleinden die verband houden met het rechtmatige belang van de verantwoordelijke voor de verwerking van gegevens, worden bewaard totdat aan dergelijke belangen is voldaan. De gebruiker kan nadere informatie verkrijgen over het legitieme belang dat de eigenaar nastreeft in de relevante delen van dit document of door contact op te nemen met de gegevensbeheerder.

Wanneer de verwerking is gebaseerd op de toestemming van de Gebruiker, kan de Data Controller de Persoonsgegevens voor een langere periode bewaren totdat deze toestemming wordt ingetrokken. Bovendien kan de verantwoordelijke voor de verwerking worden verplicht om persoonlijke gegevens gedurende een langere periode te bewaren in overeenstemming met een wettelijke verplichting of een bevel van een autoriteit.

Aan het einde van de bewaarperiode worden de persoonlijke gegevens verwijderd. Daarom kan aan het einde van deze termijn het recht op toegang, annulering, rectificatie en het recht op gegevensportabiliteit niet langer worden uitgeoefend.

Het gebruik van de verzamelde

De gebruikersgegevens worden verzameld om de eigenaar in staat te stellen zijn diensten te verlenen, en voor de volgende doeleinden: statistieken, contact opnemen met de gebruiker, adressen beheren en e-mailberichten verzenden, interactie met externe sociale netwerken en platforms, tags beheren, bescherming tegen spam, verkeer optimalisatie en distributie en beheer van gebruikersdatabases.

Voor meer gedetailleerde informatie over de doeleinden van de verwerking en over de Persoonsgegevens die concreet relevant zijn voor elk doel, kan de Gebruiker verwijzen naar de relevante secties van dit document.

Details over de verwerking van persoonsgegevens

De persoonsgegevens worden verzameld voor de volgende doeleinden en met behulp van de volgende diensten:

 • Toegang tot accounts op services van derden

  Met dit type service kan deze website gegevens verzamelen van uw accounts op services van derden en acties met hen uitvoeren.
  Deze services worden niet automatisch geactiveerd, maar vereisen de uitdrukkelijke toestemming van de gebruiker.

 • Neem contact op met de gebruiker

  Contactformulier (deze website)

  De gebruiker, door het invullen met uw gegevens in het contactformulier, gaat u ermee akkoord om ze te gebruiken om te reageren op verzoeken om informatie, schatten, of enige andere vorm aangegeven door het formulier.

  Verzamelde persoonlijke gegevens: achternaam, e-mailadres, land en naam.

  Mailinglijst of nieuwsbrief (deze website)

  Door zich te registreren bij de mailinglijst of nieuwsbrief, wordt het e-mailadres van de gebruiker automatisch toegevoegd aan een lijst met contacten waarnaar e-mailberichten met informatie, inclusief commerciële en promotionele informatie, met betrekking tot deze website kunnen worden verzonden. Het e-mailadres van de gebruiker kan ook worden toegevoegd aan deze lijst als resultaat van registratie op deze website of na het doen van een aankoop.

  Verzamelde persoonsgegevens: e-mail.

 • Beheer van de gebruikersdatabase

  Met dit type service kan de eigenaar gebruikersprofielen samenstellen, uitgaande van een e-mailadres, de naam of andere informatie die de gebruiker aan deze website verstrekt, en de activiteiten van de gebruiker volgen via statistische functies. Deze persoonlijke gegevens kunnen ook worden vergeleken met openbaar beschikbare informatie over de gebruiker (zoals profielen op sociale netwerken) en worden gebruikt om privéprofielen op te bouwen die de eigenaar kan bekijken en gebruiken om deze website te verbeteren.
  Sommige van deze diensten kunnen ook het geplande verzenden van berichten naar de gebruiker mogelijk maken, zoals e-mails op basis van specifieke acties die op deze website worden uitgevoerd.

  ActiveCampaign (ActiveCampaign, Inc.)

  ActiveCampaign is een beheerservice voor gebruikersdatabases die wordt aangeboden door ActiveCampaign, Inc.

  Verzamelde persoonlijke gegevens: e-mail en verschillende soorten gegevens zoals gespecificeerd in het privacybeleid van de dienst.

  Verwerkingslocatie: Verenigde Staten - Privacy Policy.

 • Tagbeheer

  Dit type dienst is functioneel voor het gecentraliseerde beheer van de tags of scripts die op deze website worden gebruikt.
  Het gebruik van deze diensten omvat de stroom van gebruikersgegevens door hen en, indien nodig, hun bewaring.

  Google Tagmanager (Google LLC)

  Google Tag Manager is een tagbeheerservice die wordt aangeboden door Google LLC.

  Verzamelde persoonlijke gegevens: cookies en gebruiksgegevens.

  Verwerkingslocatie: Verenigde Staten - Privacy Policy.

 • Hosting en backend-infrastructuur

  Dit type service heeft de functie van het hosten van gegevens en bestanden die ervoor zorgen dat deze website functioneert, de distributie ervan mogelijk maakt en een kant-en-klare infrastructuur biedt om specifieke kenmerken van deze website te bieden.
  Sommige van deze services werken via servers die zich geografisch op verschillende plaatsen bevinden, waardoor het moeilijk is om de exacte plaats te bepalen waar persoonlijke gegevens worden opgeslagen.

  Amazon-webservices (AWS) (Amazon)

  Amazon Web Services is een hosting- en back-endservice die wordt aangeboden door Amazon.com Inc.

  Verzamelde persoonsgegevens: verschillende soorten gegevens zoals gespecificeerd in het privacybeleid van de dienst.

  Verwerkingslocatie: zie het privacybeleid van Amazon - Privacy Policy.

 • Interactie met externe sociale netwerken en platforms

  Met dit type service is rechtstreeks interactie mogelijk met sociale netwerken of andere externe platforms vanaf de pagina's van deze website.
  De interacties en informatie verkregen via deze website zijn in ieder geval onderworpen aan de privacyinstellingen van de gebruiker met betrekking tot elk sociaal netwerk.
  Geen caso in cui sia installato un servizio di interazione con i sociaal netwerk, mogelijk che, anche nel caso gli Utenti non utilizzino il servizio, lo stesso raccolga dati di traffico relativi alle pagine in cui è installato.

  Button Likes en Facebook sociale widgets (Facebook, Inc.)

  De knop "Like" en Facebook sociale widgets zijn interactieve diensten met het sociale netwerk Facebook, die door Facebook, Inc.

  Verzamelde persoonlijke gegevens: cookies en gebruiksgegevens.

  Verwerking: VS - Privacy Policy.

  Twitter Tweet button en sociale widgets (Twitter, Inc.)

  De Tweet-knop en sociale widgets van Twitter zijn interactiediensten met het sociale netwerk van Twitter, aangeboden door Twitter, Inc.

  Verzamelde persoonlijke gegevens: cookies en gebruiksgegevens.

  Verwerking: VS - Privacy Policy.

 • Verkeersoptimalisatie en distributie

  Met dit type service kan deze website zijn inhoud verspreiden via servers die zich over het hele grondgebied bevinden en zijn prestaties optimaliseren.
  De verwerkte Persoonsgegevens zijn afhankelijk van de kenmerken en implementatiemethoden van deze diensten, die door hun aard de communicatie tussen deze Website en de browser van de Gebruiker filteren.
  Gezien het gedistribueerde karakter van dit systeem, is het moeilijk om de plaatsen te bepalen waar de inhoud wordt overgedragen, die de persoonlijke gegevens van de gebruiker kan bevatten.

  Wolkflare (wolkflare)

  Cloudflare is een service voor verkeersoptimalisatie en -distributie die wordt aangeboden door Cloudflare Inc.
  De integratiemethoden van Cloudflare zorgen ervoor dat dit al het verkeer van deze website filtert, dat wil zeggen de communicatie tussen deze website en de browser van de gebruiker, waardoor ook statistische gegevens kunnen worden verzameld.

  Verzamelde persoonlijke gegevens: cookies en verschillende soorten gegevens zoals gespecificeerd in het privacybeleid van de service.

  Verwerkingslocatie: Verenigde Staten - Privacy Policy.

 • Protezione dallo SPAM

  Dit type service analyseert het verkeer van deze website, dat mogelijk persoonlijke gegevens van gebruikers bevat, om het te filteren op delen van verkeer, berichten en inhoud die als SPAM worden herkend.

  Google reCAPTCHA (Google Inc.)

  Google reCAPTCHA is een SPAM-beveiligingsservice die wordt aangeboden door Google Inc.
  Het gebruik van het reCAPTCHA-systeem is onderworpen aan de Privacybeleiden gebruiksvoorwaardenvan Google.

  Verzamelde persoonlijke gegevens: cookies en gebruiksgegevens.

  Verwerkingslocatie: Verenigde Staten - Privacy Policy.

 • statistiek

  De informatie in deze sectie diensten worden gebruikt om de eigenaar te controleren en te analyseren verkeersgegevens en worden gebruikt voor het bijhouden van de gebruiker gedrag te houden.

  Google Analytics (Google Inc.)

  Google Analytics is een webanalysedienst die wordt aangeboden door Google Inc. ("Google"). Google gebruikt de verzamelde persoonlijke gegevens om het gebruik van deze website te evalueren, rapporten op te stellen en deze te delen met andere door Google ontwikkelde diensten.
  Google mag deze persoonlijke gegevens gebruiken om contextualiseren en de advertenties van het eigen advertentienetwerk personaliseren.

  Verzamelde persoonlijke gegevens: cookies en gebruiksgegevens.

  Verwerking: VS - Privacy Policy- opt-out.

 • Het weergeven van content van externe platforms

  Met dit type service kunt u inhoud die op externe platforms wordt gehost, rechtstreeks vanaf de pagina's van deze website bekijken en ermee communiceren.
  Als een service van dit type is geïnstalleerd, is het mogelijk dat, zelfs als de gebruikers de service niet gebruiken, dezelfde verkeersgegevens worden verzameld met betrekking tot de pagina's waarin deze is geïnstalleerd.

  Google-lettertypen (Google Inc.)

  Google Fonts is een visualisatieservice voor lettertypen die wordt beheerd door Google Inc. waarmee deze website dergelijke inhoud in zijn pagina's kan integreren.

  Verzamelde persoonlijke gegevens: cookies en gebruiksgegevens.

  Verwerking: VS - Privacy Policy.

  Google Maps-widget (Google Inc.)

  Google Maps is een dienst voor kaartvisualisatie die wordt beheerd door Google Inc. waarmee deze website dergelijke inhoud in zijn pagina's kan integreren.

  Verzamelde persoonlijke gegevens: cookies en gebruiksgegevens.

  Verwerking: VS - Privacy Policy.

  YouTube Video Widget (Google Inc.)

  YouTube is een dienst voor het bekijken van video-inhoud die wordt beheerd door Google Inc. waarmee deze website dergelijke inhoud in zijn pagina's kan integreren.

  Verzamelde persoonlijke gegevens: cookies en gebruiksgegevens.

  Verwerking: VS - Privacy Policy.

  TripAdvisor-widget (TripAdvisor LLC)

  TripAdvisor Widget is een dienst voor het visualiseren van inhoud die wordt beheerd door TripAdvisor LLC waarmee deze website inhoud van dit externe platform in zijn pagina's kan integreren.

  Verzamelde persoonlijke gegevens: cookies en gebruiksgegevens.

  Verwerkingslocatie: Verenigde Staten - Privacy Policy.

Gebruikersrechten

Gebruikers kunnen bepaalde rechten uitoefenen met betrekking tot de Gegevens verwerkt door de Gegevensbeheerder.

In het bijzonder heeft de gebruiker het recht om:

 • intrekken op elk gewenst moment.De gebruiker kan zijn toestemming voor de verwerking van zijn eerder geuite persoonlijke gegevens intrekken.
 • verzetten tegen de verwerking van uw gegevens.De Gebruiker kan bezwaar maken tegen de verwerking van zijn Gegevens wanneer deze plaatsvindt op een andere wettelijke basis dan toestemming. Verdere details over het recht op verzet worden aangegeven in de onderstaande sectie.
 • toegang tot uw gegevens.De gebruiker heeft het recht informatie te verkrijgen over de gegevens die door de gegevensbeheerder zijn verwerkt, over bepaalde aspecten van de verwerking en om een ​​kopie van de verwerkte gegevens te ontvangen.
 • verifieer en vraag om rectificatie.De gebruiker kan de juistheid van zijn gegevens verifiëren en de bijwerking of correctie aanvragen.
 • behandelingsbeperking verkrijgen.Wanneer aan bepaalde voorwaarden is voldaan, kan de Gebruiker de beperking van de verwerking van hun Gegevens vragen. In dit geval zal de Data Controller de Gegevens niet verwerken voor andere doeleinden dan het behoud ervan.
 • verkrijgen van de annulering of verwijdering van hun persoonlijke gegevens.Wanneer aan bepaalde voorwaarden is voldaan, kan de gebruiker de annulering van hun gegevens door de eigenaar aanvragen.
 • uw gegevens ontvangen of laten overzetten naar een andere houder.U hebt het recht om uw gegevens in een gestructureerd formaat te ontvangen, vaak gebruikt en leesbaar door een automatische inrichting en, indien technisch haalbaar, om de overdracht zonder belemmering voor een andere houder te verkrijgen. Deze bepaling is van toepassing wanneer de Gegevens worden verwerkt met geautomatiseerde hulpmiddelen en de verwerking is gebaseerd op toestemming van de Gebruiker, op een contract waarvan de Gebruiker een partij is of op contractuele maatregelen die daarmee zijn verbonden.
 • een klacht indienen.De gebruiker kan een klacht indienen bij de bevoegde autoriteit voor gegevensbescherming of in de rechtszaal optreden.

Details over het recht op oppositie

Wanneer de persoonsgegevens in het algemeen belang worden behandeld, in de uitoefening van het openbaar gezag, waarmee het de eigenaar of een legitiem belang van de eigenaar na te streven, Gebruikers hebben het recht zich te verzetten tegen de behandeling om een ​​reden die verband houden met hun specifieke situatie.

Gebruikers worden eraan herinnerd dat als hun gegevens worden verwerkt voor directmarketingdoeleinden, ze zich zonder enige reden tegen de verwerking kunnen verzetten. Om te weten of de Eigenaar omgaat met gegevens voor directmarketingdoeleinden, kunnen gebruikers verwijzen naar de respectieve secties van dit document.

Hoe de rechten uit te oefenen

Om de rechten van de Gebruiker uit te oefenen, kunnen Gebruikers een verzoek richten aan de contactgegevens van de Eigenaar die in dit document worden vermeld. De verzoeken worden kosteloos gestort en zo snel mogelijk door de Eigenaar verwerkt, in elk geval binnen een maand.

Het verzoek kan worden gedaan via deze link: Beheer van persoonlijke gegevens.

Deze website maakt gebruik van cookies. Om meer te weten en om de gedetailleerde informatie te lezen, kan de Gebruiker het Cookie beleid.

Aanvullende informatie over de behandeling

Verliefde

De persoonlijke gegevens van de gebruiker kunnen door de eigenaar worden gebruikt voor de rechtbank of in de voorbereidende fasen voor de uiteindelijke oprichting ervan, ter verdediging tegen misbruik bij het gebruik van deze website of aanverwante diensten door de gebruiker.
De gebruiker verklaart kennis te hebben van het feit dat de verantwoordelijke voor de verwerking mogelijk verplicht is om de gegevens openbaar te maken op bevel van de overheid.

Specifieke informatie

Op verzoek van de Gebruiker kan deze Website, naast de informatie in dit privacybeleid, de Gebruiker aanvullende en contextuele informatie verstrekken over specifieke Diensten of het verzamelen en verwerken van Persoonsgegevens.

Systeem logs en onderhoud

Voor behoeften met betrekking tot bediening en onderhoud kunnen deze website en alle diensten van derden die erdoor worden gebruikt, systeemlogboeken verzamelen, d.w.z. bestanden die de interacties registreren en die ook persoonlijke gegevens kunnen bevatten, zoals het IP-adres van de gebruiker.

Informatie die niet in dit beleid

Verdere informatie met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens kan te allen tijde worden opgevraagd bij de gegevensbeheerder met behulp van de contactgegevens.

Reactie op "Do Not Track" -verzoeken

Deze website ondersteunt geen verzoeken om uw browseverkeer niet bij te houden.
Om te weten te komen of de gebruikte services van derden hen ondersteunen, wordt de gebruiker uitgenodigd om zijn respectieve privacybeleid te raadplegen.

Wijzigingen in dit privacybeleid

De gegevensbeheerder behoudt zich het recht voor om op elk moment wijzigingen aan te brengen in dit privacybeleid door gebruikers op deze pagina en, indien mogelijk, op deze website te informeren en, indien technisch en juridisch haalbaar, door een kennisgeving aan gebruikers te sturen via een van de contactgegevens van de gegevensbeheerder. Raadpleeg daarom regelmatig deze pagina, verwijzend naar de datum van de laatste wijziging onderaan.

Als de wijzigingen betrekking hebben op behandelingen waarvan de rechtsgrondslag toestemming is, verzamelt de controller, indien nodig, de toestemming van de gebruiker opnieuw.

Definities en juridische referenties

Persoonlijke gegevens (of data)

Het zijn persoonsgegevens die alle informatie bevatten die, direct of indirect, ook in verband met andere informatie, waaronder een persoonlijk identificatienummer, een fysieke persoon identificeert of identificeert.

Gebruik van gegevens

Dit zijn de informatie die automatisch wordt verzameld via deze website (ook van applicaties van derden die in deze website zijn geïntegreerd), waaronder: IP-adressen of domeinnamen van de computers die worden gebruikt door de gebruiker die verbinding maakt met deze website, de adressen in URI-notatie (Uniform Resource Identifier), het tijdstip van het verzoek, de methode die is gebruikt om het verzoek naar de server door te sturen, de grootte van het bestand dat als antwoord is verkregen, de numerieke code die de status van het antwoord van de server aangeeft (geslaagd, fout, enz.) .) het land van herkomst, de kenmerken van de browser en het besturingssysteem dat door de bezoeker wordt gebruikt, de verschillende connotaties van het bezoek in de tijd (bijvoorbeeld de tijd die op elke pagina wordt doorgebracht) en de details van de reisroute die binnen de Applicatie wordt gevolgd, met bijzondere verwijzing naar de volgorde van de geraadpleegde pagina's, de parameters met betrekking tot het besturingssysteem en de IT-omgeving van de gebruiker.

gebruiker

De persoon die deze website gebruikt die, tenzij anders vermeld, samenvalt met de geïnteresseerde partij.

geïnteresseerd

De natuurlijke persoon naar wie de persoonsgegevens verwijzen.

De Data Manager (of manager)

De natuurlijke persoon, rechtspersoon, openbaar bestuur en elke andere entiteit die persoonsgegevens namens de Eigenaar verwerkt, zoals uiteengezet in dit privacybeleid.

Data controller (of houder)

De natuurlijke of rechtspersoon, overheidsinstantie, dienst of andere instantie die, afzonderlijk of samen met anderen, het doel en de middelen voor de verwerking van persoonsgegevens en de gebruikte hulpmiddelen bepaalt, inclusief de beveiligingsmaatregelen met betrekking tot de operatie en gebruik van deze website De gegevensbeheerder is, tenzij anders vermeld, de eigenaar van deze website.

Deze website (of deze applicatie)

De hardware of softwaretool waarmee de persoonlijke gegevens van gebruikers worden verzameld en verwerkt.

Dienst

De service die door deze website wordt aangeboden, zoals gedefinieerd in de relatieve voorwaarden (indien aanwezig) op deze site / applicatie.

Europese Unie (of EU)

Tenzij anders aangegeven, wordt elke verwijzing naar de Europese Unie in dit document uitgebreid tot alle huidige lidstaten van de Europese Unie en de Europese Economische Ruimte.

Cookiebleid

Klein stukje van de gegevens die zijn opgeslagen in de User-apparaat.


juridische informatie

Deze privacyverklaring wordt opgesteld op basis van meerdere wettelijke systemen, waaronder artikelen 13 en 14 van de Verordening (EU) 2016 / 679.

Tenzij anders aangegeven, heeft deze privacyverklaring alleen betrekking op deze website.

Laatste wijziging: 20 november 2020

Terug naar boven