Reiscontract

Voorwaarden voor verkoop

WETGEVINGSBRONNEN

De verkoop van toeristische arrangementen die tot doel hebben diensten te verlenen, zowel nationaal als internationaal, wordt beheerst door:

  • uit de artikelen 32 tot en met 51 novies van wetsbesluit 23 mei 2011, n. 79 ("Toerismecode");
  • door de bepalingen van Wetsbesluit 6 september 2005, n. 206 ("Consumentencode"), als compatibel;
  • tot de intrekking ervan, en indien van toepassing, door de bepalingen van wet nr. 1084/1977 van de bekrachtiging en uitvoering van het Internationaal Verdrag betreffende het reiscontract (CCV) ondertekend te Brussel op 23.04.1970;
  • door de bepalingen van het burgerlijk wetboek inzake vervoer en mandaat, voor zover van toepassing.
    De bepalingen waarnaar wordt verwezen in titel VI, hoofdstuk I van wetsbesluit nr. 79/2011 zijn niet van toepassing op:
    a) pakketreizen en aanverwante toeristische diensten met een duur van minder dan 24 uur, tenzij een overnachting is inbegrepen;
    b) pakketreizen en aanverwante reisdiensten die zijn gekocht in het kader van een algemene overeenkomst voor de organisatie van reizen van professionele aard die is gesloten tussen een beroepsbeoefenaar en een andere natuurlijke of rechtspersoon die handelt in het kader van zijn eigen handels-, ondernemers-, ambachts- of beroepsactiviteit.

DEFINITIE "toeristisch pakket"

Op grond van artikel 33, wetsbesluit nr. 79/2011 bestaat het toeristisch pakket uit de combinatie van ten minste twee verschillende soorten toeristische diensten - voor dezelfde reis of dezelfde vakantie

DE RESERVERING

De reiziger, met voorafgaande kennisgeving op een duurzame drager, uiterlijk zeven dagen voor het begin van de pakketreis aan DOLOMITES HOLIDAYS in het reisbureau of per e-mail. De aanvaarding van de reservering wordt alleen als geldig beschouwd als de bevestiging onmiddellijk wordt gevolgd door een aanbetaling gelijk aan 30% van de totale kosten. Het saldo moet uiterlijk ontvangen zijn 15 dagen voor vertrek. Voor boekingen die binnen zijn gemaakt 14 dagen vanaf de vertrekdatum moet het saldo tegelijkertijd met de boeking worden betaald.
In het geval dat de aanbetaling of het saldo niet binnen de overeengekomen termijn is ontvangen, heeft DOLOMITES HOLIDAYS het recht om de boeking indien nodig te annuleren. Alle prijzen zijn inclusief servicepercentages en BTW. Bij verhogingen daarvan worden de quota aangepast aan de variaties.

WIJZIGINGEN GEVRAAGD DOOR DE KLANT

Wijzigingen in reeds geaccepteerde reserveringen verplichten de Organisator slechts voor zover daaraan kan worden voldaan. In ieder geval brengt het verzoek tot wijziging de doorberekening van de hogere kosten met zich mee aan de Klant. De vermindering van een aanzienlijk aantal deelnemers binnen een groep wordt beschouwd als gedeeltelijke annulering en is onderhevig aan de sancties vermeld in art. Intrekking.

WIJZIGINGEN VEREIST DOOR DE KLANT NA ZIJN AANKOMST IN HET HOTEL

Vervroegd vertrek ten opzichte van de afgesproken vertrekdatum wordt voor het gehele verblijf in rekening gebracht.

WIJZIGINGEN NA VERTREK

Indien de organisator na vertrek een wezenlijk onderdeel van de in het contract voorziene diensten niet kan leveren, zal hij voor alternatieve oplossingen zorgen, zonder prijssupplementen, of, indien de geleverde diensten een lagere waarde hebben dan die geleverd, zal hij het verschil terugbetalen aan de klant. .

VERPLICHTINGEN VAN DEELNEMERS

Deelnemers moeten een individueel paspoort of ander document hebben dat geldig is voor alle landen die onder de reisroute vallen, evenals verblijfs- en doorreisvisa en gezondheidscertificaten die mogelijk vereist zijn. Ze moeten voldoen aan de regels van normale voorzichtigheid en toewijding en aan alle informatie die door de Organisator wordt verstrekt, evenals aan de voorschriften en administratieve of wettelijke bepalingen met betrekking tot het toeristisch pakket. Deelnemers worden aansprakelijk gesteld voor schade veroorzaakt door het niet nakomen van bovengenoemde verplichtingen. De Klant is verplicht om de Organisator te voorzien van alle documenten, informatie en elementen die in zijn bezit zijn en die nuttig zijn voor de uitoefening van het recht op subrogatie jegens derden die verantwoordelijk zijn voor de schade en is jegens de Organisator verantwoordelijk voor alle schade veroorzaakt aan het recht op subrogatie.

INTREKKING

De reiziger kan het contract op elk moment vóór het begin van het toeristenpakket opzeggen tegen vergoeding van de gemaakte kosten aan de organisator.
De pakketreisovereenkomst kan voorzien in standaardkosten voor herroeping, berekend op basis van het tijdstip van herroeping uit de overeenkomst.

30% van de deelnamekosten voor herroeping tot 30 dagen na de vertrekdatum;
50% van de deelnamekosten voor herroeping tot 20 dagen na de vertrekdatum;
75% van de deelnamekosten voor herroeping tot 10 dagen na de vertrekdatum;
Na deze deadline vindt geen restitutie plaats.

In het geval van onvermijdelijke en buitengewone omstandigheden (aardbevingen, natuurrampen, terroristische aanslagen, pandemieën) die zich voordoen op de plaats van bestemming of in de directe omgeving en die een substantiële impact hebben op de uitvoering van het pakket of op het vervoer van passagiers naar de bestemming, heeft de reiziger het recht om vóór het begin van de pakketreis de overeenkomst te herroepen zonder betaling van opnamekosten, en op volledige terugbetaling van de gedane betalingen, maar heeft hij geen recht op verdere compensatie.

In het geval van aankoop van dagtochten, als deze niet wordt gebruikt, wordt er geen restitutie verleend.

VERVANGINGEN EN UITWISSELING VAN PRAKTIJK

De verzakende klant kan worden vervangen door een andere persoon op voorwaarde dat:
a) de organisator wordt ten minste 7 werkdagen vóór de vertrekdatum schriftelijk op de hoogte gebracht en ontvangt tegelijkertijd communicatie over de persoonlijke gegevens van de overnemer; b) de vervanger voldoet aan alle voorwaarden voor het gebruik van de dienst (artikel 39 van de toeristencode) en in het bijzonder aan de vereisten met betrekking tot paspoort, visa, gezondheidscertificaten; c) de opvolger die de organisator alle kosten vergoedt die zijn gemaakt om tot vervanging over te gaan voor een bedrag van € 50. De overdrager en de overnemer zijn ook gezamenlijk verantwoordelijk voor de betaling van het saldo van de prijs en de genoemde bedragen naar in letter c) van dit artikel. Met betrekking tot sommige soorten diensten kan het voorkomen dat een derde dienstverlener de wijziging in de naam van de verkrijger niet accepteert, zelfs als deze binnen de in punt a) genoemde termijn wordt doorgevoerd. De organisator is daarom niet verantwoordelijk voor het niet accepteren van de wijziging door externe dienstverleners. Deze niet-aanvaarding wordt door de organisator voor vertrek onverwijld aan de belanghebbenden meegedeeld. De klant kan ook de transfer naar een andere vakantie of naar een andere datum aanvragen, mits dit minimaal 4 weken voor de oorspronkelijk geboekte vakantie aan de organisatie wordt meegedeeld en tegen betaling van een vergoeding van € 50, - per persoon.

KLACHTEN EN KLACHTEN

Elke tekortkoming bij de uitvoering van de overeenkomst moet door de consument onverwijld worden betwist, zodat de organisator, zijn plaatselijke vertegenwoordiger of de begeleidende persoon dit onmiddellijk kan verhelpen. De consument moet, op straffe van verval, een klacht indienen door middel van een aangetekende brief met ontvangstbevestiging, aan de organisator of aan de verkoper, uiterlijk 10 werkdagen na de datum van terugkeer naar de plaats van vertrek.

AANSPRAKELIJKHEIDSREGELING

De organisator is aansprakelijk voor schade toegebracht aan de toerist als gevolg van de gehele of gedeeltelijke niet-nakoming van de contractueel verschuldigde diensten, ongeacht of deze door hem persoonlijk of door externe dienstverleners worden verricht, tenzij hij bewijst dat het evenement is afgeleid van het feit van de toerist (met inbegrip van initiatieven die onafhankelijk door laatstgenoemde worden genomen in de loop van de uitvoering van de toeristische diensten) of het feit van een derde partij van onvoorzienbare of onvermijdelijke aard, door omstandigheden die geen verband houden met de levering van de diensten voorzien in het contract , door onvoorziene omstandigheden, door overmacht, of door omstandigheden die de organisator zelf redelijkerwijs niet kon voorzien of oplossen, volgens professionele toewijding.

BIJSTANDSVERPLICHTING

De organisator is verplicht om de toerist bij te staan ​​volgens het criterium van professionele toewijding met uitsluitend verwijzing naar de verplichtingen die op grond van de wet of het contract moeten worden gedragen. De organisator en de tussenpersoon zijn vrijgesteld van hun respectieve verantwoordelijkheden (artikelen 15 en 16 van deze algemene voorwaarden), wanneer de mislukking of onjuiste uitvoering van het contract te wijten is aan de toerist of te wijten is aan het feit van een onvoorspelbare of onvermijdelijke derde partij, of het werd veroorzaakt door een toevallige gebeurtenis of overmacht.

VERZEKERING

Om de exacte uitvoering van de activiteit zoals vastgelegd door LR 33/2002 te garanderen, heeft WILD in de DOLOMITI een specifieke professionele RC-verzekeringspolis n. 166603804 van het bedrijf UNIPOLSAI in Rome.

GARANTIEFONDS

DOLOMITES HOLIDAYS is geregistreerd in de garantie voor insolventie of faillissement www.nobis.it met maatschappelijke zetel in Borgata Torinese 10071 (TO) - Certificaat / polis n. 6006002438 / U voor de toepassing van de bepalingen van art. 47 lid 3 en 49, Wetsbesluit 79/2011 en ss. mm.

BESLECHTING VAN GESCHILLEN

Op grond van de bepalingen van artikel 67, tweede lid, Wetsbesluit nr. 2/79 heeft de toerist het recht om zijn toevlucht te nemen tot vrijwillige of gezamenlijke onderhandelingsprocedures of de bemiddelingsprocedure voor arbitrage- of verzoeningscommissies voor de beslechting van geschillen tussen bedrijven en consumenten en gebruikers met betrekking tot de verlening van toeristische diensten, vastgelegd in termen van art. 2011, paragraaf 2, letter a) van wet nr. 4/580.
In de bemiddelingsprocedure hebben toeristen het recht om gebruik te maken van consumentenverenigingen. Deze bemiddelingsprocedure wordt geregeld door de artikelen 140 en 141 van wetsbesluit nr. 206/2005.

TOEPASSELIJK RECHT EN JURISDICTIE

Op deze algemene voorwaarden is het Italiaanse recht van toepassing, behalve zoals bepaald door de dwingende regels ter bescherming van de reiziger en de consument.
In het geval dat er een geschil ontstaat tussen de partijen, is de bevoegde rechtbank die van de woonplaats van de consument, indien in Italië; anders is de JURISDICTIE VAN BELLUNO exclusief bevoegd.
De routes kunnen afwijken als gevolg van technische en operationele redenen die op het moment van de programmering niet te voorzien waren. Sommige bezoeken kunnen worden teruggedraaid of geannuleerd, we zullen, voor zover mogelijk, proberen de geplande programma's en diensten ongewijzigd te houden.
Om technische en organisatorische redenen kunnen sommige reizen onderhevig zijn aan een datumwijziging.

VERPLICHTE COMMUNICATIE

Overeenkomstig artikel 16 van wet 269 van 03-08-1998 "straft de Italiaanse wet misdaden die verband houden met prostitutie en pornografie met gevangenisstraf".

Terug naar boven