Cestovní smlouva

Podmínky prodeje

LEGISLATIVNÍ ZDROJE

Prodej turistických balíčků, jejichž předmětem jsou služby poskytované na národní i mezinárodní úrovni, se řídí:

  • z článků 32 až 51 novinek legislativního nařízení ze dne 23. května 2011, č. 79 („Kodex cestovního ruchu“);
  • ustanoveními legislativního nařízení ze dne 6. září 2005, č. 206 („spotřebitelský zákoník“), jako kompatibilní;
  • až do jeho zrušení a v příslušném rozsahu ustanoveními zákona č. 1084/1977 o ratifikaci a provádění Mezinárodní úmluvy o cestovní smlouvě (CCV) podepsané v Bruselu dne 23.04.1970;
  • ustanoveními občanského zákoníku o dopravě a mandátem.
    Ustanovení uvedená v hlavě VI kapitole I legislativního nařízení č. 79/2011 se nevztahují na:
    a) balíčky a související turistické služby, jejichž doba trvání je kratší než 24 hodin, pokud není zahrnuto přenocování;
    b) balíčky a související cestovní služby zakoupené na základě rámcové smlouvy o organizaci cestování profesionální povahy uzavřené mezi profesionálem a jinou fyzickou nebo právnickou osobou jednající v rámci svého vlastního obchodního, podnikatelského, řemeslného nebo obchodního profesionála.

DEFINICE „turistický balíček“

Podle článku 33 legislativního nařízení č. 79/2011 se turistický balíček skládá z kombinace nejméně dvou různých typů turistických služeb - za účelem stejné cesty nebo stejné dovolené

REZERVACE

Cestující s předchozím oznámením na trvanlivém médiu nejpozději sedm dní před zahájením balíčku do DOLOMITES HOLIDAYS v agentuře nebo e-mailem. Přijetí rezervace bude považováno za platné, pouze pokud po potvrzení bezprostředně následuje záloha ve výši 30% z celkové ceny. Zůstatek musí být přijat nejpozději do 15 dny před odletem. Pro rezervace provedené v rámci 14 dny od data odjezdu musí být zůstatek vyplacen současně s rezervací.
V případě, že záloha nebo zůstatek nebudou přijaty ve sjednaném termínu, bude mít DOLOMITES HOLIDAYS právo v případě potřeby rezervaci zrušit. Všechny ceny zahrnují procenta služeb a DPH. V případě jejich zvýšení budou kvóty upraveny podle variací.

ZMĚNY POŽADOVANÉ ZÁKAZNÍKEM

Změny již přijatých rezervací zavazují Organizátora pouze v rozsahu, v jakém mohou být spokojeni. V každém případě žádost o změnu zahrnuje zákazníkovi účtování vyšších vzniklých nákladů. Snížení značného počtu účastníků ve skupině bude považováno za částečné zrušení a bude podléhat sankcím uvedeným v čl. Vybrání.

ZMĚNY POŽADOVANÉ ZÁKAZNÍKEM PO PŘÍJEZDU DO HOTELU

Předčasný odjezd s ohledem na dohodnuté datum odjezdu bude účtován za celý pobyt.

ZMĚNY PO ODLETU

Pokud po odjezdu organizátor nemůže poskytnout podstatnou část služeb uvažovaných ve smlouvě, zajistí alternativní řešení, bez cenových příplatků, nebo pokud jsou poskytované služby nižší hodnoty než poskytované, vrátí zákazníkovi rozdíl .

POVINNOSTI ÚČASTNÍKŮ

Účastníci musí mít cestovní pas nebo jiný doklad platný pro všechny země, na které se vztahuje itinerář, jakož i pobytová a tranzitní víza a zdravotní osvědčení, která mohou být požadována. Musí dodržovat pravidla běžné obezřetnosti a pečlivosti a všechny informace poskytované organizátorem, jakož i předpisy a správní nebo legislativní ustanovení týkající se turistického balíčku. Účastníci budou vyzváni k zodpovězení škod způsobených nedodržením výše uvedených povinností. Zákazník je povinen poskytnout organizátorovi veškeré dokumenty, informace a prvky, které má k dispozici a které jsou užitečné pro uplatnění práva na subrogaci vůči třetím osobám odpovědným za škodu, a odpovídá organizátorovi za jakoukoli škodu způsobenou právem na subrogaci.

VYBRÁNÍ

Cestující může odstoupit od smlouvy kdykoli před zahájením turistického balíčku po úhradě vzniklých výdajů organizátorovi.
Smlouva o souborných službách pro cesty může stanovit standardní náklady na odstoupení od smlouvy, počítané na základě doby odstoupení od smlouvy.

30% z účastnického poplatku za výběr do 30 dnů od data odjezdu;
50% z účastnického poplatku za výběr do 20 dnů od data odjezdu;
75% z účastnického poplatku za výběr do 10 dnů od data odjezdu;
Po tomto termínu se neočekávají žádné refundace.

V případě nevyhnutelných a mimořádných okolností (zemětřesení, přírodní katastrofy, teroristické činy, pandemie), ke kterým dojde v místě určení nebo v jeho bezprostřední blízkosti a které mají podstatný dopad na provedení balíčku nebo na přepravu cestujících do v místě určení, má cestující právo odstoupit od smlouvy před zahájením balíčku, aniž by zaplatil náklady na odstoupení, a na úplné vrácení provedených plateb, ale nemá nárok na další náhradu.

V případě nákupu jednodenních výletů, pokud nebudou použity, nebude vrácena žádná částka.

NÁHRADY A VÝMĚNA PRAXE

Odříkání zákazníka může být nahrazeno jinou osobou za předpokladu, že:
a) organizátor je písemně informován nejméně 7 pracovních dnů před datem stanoveným pro odjezd a současně obdrží sdělení o osobních údajích nabyvatele; b) náhradník splňuje všechny podmínky pro použití služby (článek 39 turistického zákoníku), zejména požadavky týkající se pasu, víz, zdravotních osvědčení; c) nabyvatel uhradí organizátorovi veškeré výdaje vynaložené na provedení výměny ve výši 50 EUR. Převodník a nabyvatel jsou rovněž společně odpovědní za vyplacení zůstatku ceny a částek uvedených v písmenu c) tohoto dopisního článku. V souvislosti s některými typy služeb se může stát, že poskytovatel služeb třetí strany nepřijme změnu jména nabyvatele, a to ani v případě, že dojde k termínu uvedenému výše v písmenu a). Pořadatel proto nebude odpovědný za nepřijetí úpravy ze strany poskytovatelů služeb třetích stran. Toto nepřijetí bude organizátorem neprodleně sděleno zúčastněným stranám před odjezdem. Zákazník může také požádat o převod na jinou dovolenou nebo na jiné datum, pokud je organizaci sdělen nejméně 4 týdny před původně rezervovanou dovolenou a proti zaplacení poplatku za směnné poplatky ve výši 50 EUR na osobu.

STÍŽNOSTI A STÍŽNOSTI

Jakékoli selhání při plnění smlouvy musí spotřebitel neprodleně zpochybnit, aby jej mohl organizátor, jeho místní zástupce nebo doprovázející osoba okamžitě napravit. Spotřebitel musí pod sankcí propadnutí podat stížnost zasláním doporučeného dopisu s potvrzením o přijetí organizátorovi nebo prodejci, a to nejpozději do 10 pracovních dnů ode dne návratu do místa odjezdu.

REŽIM ODPOVĚDNOSTI

Pořadatel odpovídá za škody způsobené turistovi v důsledku úplného nebo částečného neplnění smluvně splatných služeb, ať už jsou prováděny osobně nebo poskytovateli služeb třetích osob, pokud neprokáže, že akce je odvozena od skutečnosti turista (včetně iniciativ, které tento samostatně podnikne při provádění turistických služeb) nebo skutečnost, že třetí strana má nepředvídatelnou nebo nevyhnutelnou povahu, za okolností nesouvisejících s poskytováním služeb stanovených ve smlouvě náhodou na základě vyšší moci nebo z okolností, které organizátor sám nemohl rozumně předvídat nebo vyřešit na základě profesionální péče.

POVINNOST POMOCI

Pořadatel je povinen poskytnout turistovi pomoc podle kritéria profesionální péče s výhradním odkazem na povinnosti, které musí nést zákon nebo smlouva. Pořadatel a zprostředkovatel jsou zproštěni svých příslušných povinností (články 15 a 16 těchto všeobecných podmínek), pokud je selhání nebo nesprávné provedení smlouvy způsobeno turistem nebo záviselo na nepředvídatelné nebo nevyhnutelné třetí straně, nebo to bylo způsobeno náhodnou událostí nebo vyšší mocí.

POJIŠTĚNÍ

Aby bylo zaručeno přesné provedení činnosti stanovené v LR 33/2002, WILD v DOLOMITI uzavřela zvláštní profesionální RC pojistnou smlouvu č. 166603804 společnosti UNIPOLSAI v Římě.

ZÁRUČNÍ FOND

DOLOMITES HOLIDAYS je zapsán v záruce za úpadek nebo úpadek www.nobis.it se sídlem v Borgata Torinese 10071 (TO) - certifikát / politika č. 6006002438 / U pro účely ustanovení čl. 47 odst. 3 a 49, legislativní nařízení 79/2011 a ss. mm.

UROVNÁNÍ SPORŮ

Podle ustanovení čl. 67 odst. 2 legislativního nařízení č. 79/2011 má turista právo uchýlit se k dobrovolným nebo společným vyjednávacím řízením nebo smírčímu řízení před arbitráží nebo smírčími komisemi za účelem řešení sporů mezi společnostmi a spotřebiteli a uživateli ohledně poskytování turistických služeb, stanovených ve smyslu čl. 2 odst. 4 písm. A) zákona č. 580/1993.
V dohodovacím řízení mají turisté právo využívat sdružení spotřebitelů. Tento smírčí postup se řídí články 140 a 141 legislativního nařízení č. 206/2005.

ROZHODNÉ PRÁVO A JURISDIKCE

Na tyto všeobecné podmínky se vztahuje italské právo, s výjimkou případů, kdy jsou stanovena závaznými pravidly na ochranu cestujícího a spotřebitele.
V případě sporu mezi stranami bude příslušným soudem soud bydliště spotřebitele, pokud se nachází v Itálii; jinak bude výlučně kompetentní JURISDIKCE BELLUNO.
Trasy mohou podléhat změnám z technických a provozních důvodů, které nelze v době programování předvídat. Některé návštěvy lze zvrátit nebo zrušit, pokusíme se pokud možno zachovat nezměněné plánované programy a služby.
Z technických a organizačních důvodů může u některých cest dojít ke změně data.

POVINNÁ KOMUNIKACE

Podle článku 16 zákona 269 ze dne 03. 08. 1998 „italský zákon trestá trestné činy spojené s prostitucí a pornografií trestem odnětí svobody“.

Zpět na začátek